Özgeçmiş

1. Adı Soyadı : Mehmet DAĞ

2. Unvanı : Dr. Öğr. Üyesi

3. Çalıştığı Kurum : Siirt Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

4. İrtibat Bilgileri : mehmetdag323@gmail.com

Lisans – Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi – 2006
Y.Lisans – Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü – Kamu Hukuku – 2009
Doktora – Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü – Maliye – 2014

5. Akademik Unvanlar

Yardımcı Doçentlik Tarihi : 29.12.2014

6. Yayınlar

 6.1. Prof.Dr. Haluk EGELİ, Mehmet DAĞ, “Türk Vergi Hukuku Açısından Mükellef Haklarının Değerlendirilmesi”, Maliye Dergisi, Sayı:163, Yıl:2012.

6.2. Okan Netek, Mehmet DAĞ, “Uluslararası Vergi Uyuşmazlıklarında Tahkim Mekanizması Olarak OECD Model Vergi Anlaşması”, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı:386, Yıl:2013.

6.3. Okan Netek, Mehmet DAĞ, “Uluslararası Vergi Uyuşmazlıklarında Tahkim Mekanizması Olarak Avrupa Birliği Tahkim Anlaşması”, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı:387, Yıl:2013.

6.4. Prof.Dr. Haluk EGELİ, Mehmet DAĞ, “Türkiye’de Orta Vadeli Harcama Sisteminin Bütçe Uygulamalarına Yansımaları: Ampirik Bir Analiz”, Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, Sayı:585, Yıl:2013.

6.5.  Doç.Dr.İbrahim Güray YONTAR, Mehmet DAĞ, ” Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı Çerçevesinde Türkiye’de Mali Özerklik, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Sayı:10, Yıl:2014.

6.6. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ, Arş.Gör. Burak ÖKDE, “Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde Sınır Ticaretini Olumsuz Etkileyen Faktörler ve Ekonomik Etkileri”, Press Academia Procedia, DOI: 10.17261/Pressacademia.2016118674, Global İşletme Araştırmaları Kongresi, Sözlü Sunulan ve Tam Metni Yayınlanan Bildiri, 2016.

6.7. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ, Arş.Gör. Furkan KILINÇ, “Esnaf Kavramının Gelir Vergisi Uygulamaları Bakımından Değerlendirilmesi”, Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, Sayı:28, Yıl: 2016, Araştırma Makale, Hakemli.

6.8. Dr. Öğr. Üyesi Oktay KIZILKAYA, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ, Öğr.GörFatma KIZILKAYA, “Türkiye’de Sağlık Harcamalarının Sağlık Göstergeleri Üzerindeki Etkisi: Ekonometrik Bir Analiz”, Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Araştırmaları Sempozyumu, 2017. Sözlü Sunulan ve Özeti Yayınlanan Bildiri.

6.9. Dr. Öğr. Üyesi Oktay KIZILKAYA, Öğr.Gör. Fatma KIZILKAYA, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ, Dr. Öğr. Üyesi Selim DEMEZ, “Cari Açığın Sürdürülebilirliği: Türkiye Örneğinde Eşbütünleşme Analizi”, Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Araştırmaları Sempozyumu, 2017. Sözlü Sunulan ve Özeti Yayınlanan Bildiri.

6.10. Dr. Öğr. Üyesi  Mehmet DAĞ ,  Öğr.Gör. Fatma ÖKDE, Arş.Gör. İsmail Ercan BÖRÜ, Arş.Gör. Burak ÖKDE, “Türkiye’de Bölgesel Teşvik Uygulamalarının Karşılaştırmalı Bir Analizi”, Social Sciences Studies Journal, 2017,Araştırma Makale, Uluslararası İndeksli Hakemli Dergi.

6.11. Arş.Gör. Burak ÖKDE, Öğr.Gör. Fatma ÖKDE, Arş.Gör.  İsmail Ercan BÖRÜ,  Dr. Öğr. Üyesi  Mehmet DAĞ, “Avrupa Birliği’nde Kamu Alımları ve Türkiye Karşılaştırması”, Journal of Social & Humanities Sciences Search,   2017,Araştırma Makale, Uluslararası İndeksli Hakemli Dergi.

6.12.Prof.Dr. Haluk EGELİ, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ, “Orta Vadeli Harcama Sistemi ve Ülke Uygulamalarının Değerlendirilmesi”, International Journal of Academic Value Studies, 2017, Araştırma Makale, Uluslararası İndeksli Hakemli Dergi.

6.13.Dr. Öğr. Üyesi Habip DEMİRHAN, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ, “Filistin Ekonomik Yapısı ve Vergi Sistemi Üzerine Bir Değerlendirme”, International Journal of Academic Value Studies, 2017, Araştırma Makale, Uluslararası İndeksli Hakemli Dergi.

6.14. Arş.Gör. İsmail Ercan BÖRÜ, Öğr.Gör. Fatma ÖKDE, Arş.Gör. Burak ÖKDE, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ, “Kamu İhalelerinde Şikayet Usullerinin İnceleme ve Değerlendirmesi,  International Journal of Disciplines in Economic & Administrative Studies, 2017, Araştırma Makale, Uluslararası İndeksli Hakemli Dergi.

6.15. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ, Arş.Gör. Furkan KILINÇ, “6360 Sayılı Kanun Sonrası Büyükşehir Belediyeleri Açısından Mali Özerkliğin Değerlendirilmesi”, Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2017, Araştırma Makale, Uluslararası İndeksli Hakemli Dergi.

6.16. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ, “Türkiye’de Bütçe Harcamalarının Esnekliğinin Değerlendirilmesi”,  CUDES 2017: VI. International Congress on Current Debates in Social Sciences, 2017, Uluslararası Sempozyumda Sunulan Sözlü Bildiri,

6.17. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ, “Türkiye’de Bütçe Harcamalarının Esnekliğinin Değerlendirilmesi”,  “Current Debates in Public Finance, Public Administration and Environmental Studies”,2017, IJOPEC Publication, Uluslararası Kitap Bölümü.

6.18. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ, “Türkiye’de Bütçe Açıkları Ve Cari Açık Arasındaki İlişkinin Analizi:1960-2016 Dönemi”, Uluslararası Multidisipliner Akademik Çalışmalar Sempozyumu, 2018, Uluslararası Sempozyumda Sunulan ve Özeti Yayınlanan Bildiri.

6.19. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ,  Dr. Öğr. Üyesi Oktay KIZILKAYA, Öğr.Gör. Fatma KIZILKAYA, “Türkiye’de Büyükşehir Belediyelerinin Bütçe Sürdürülebilirliği Üzerine Bir Uygulama”, Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, Sayı: 635, Yıl:2018. Araştırma Makale, Uluslararası İndeksli Hakemli Dergi.

6.20. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ, Öğr.Gör. Fatma KIZILKAYA, “Türkiye’de Dış Borçların Sürdürülebilirliği: Fourier Yaklaşımı ile Bir Uygulama“,Uluslararası GAP Sosyal Billimler Kongresi, 2018, Uluslararası Sempozyumda Sunulan ve Özeti Yayınlanan Bildiri

6.21. Öğr.Gör. Fatma KIZILKAYA, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ, “Türkiye’de Vergi Gelirlerinin Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: Dönemsel Bir Analiz“,Uluslararası GAP Sosyal Billimler Kongresi, Uluslararası Sempozyumda Sunulan ve Özeti Yayınlanan Bildiri

6.22. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ,  Dr. Öğr. Üyesi Oktay KIZILKAYA,  Dr. Öğr. Üyesi Selim DEMEZ, “Samaritan Çıkmazı Bağlamında Dış Yardımların Ekonomik Büyümeye Etkisinin İncelenmesi: Ampirik Bir Analiz“, Maliye Araştırmaları Dergisi, Cilt:4 Sayı:1, 2018, Araştırma Makale, Uluslararası İndeksli Hakemli Dergi.

6.23. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ,  “Türkiye’de Merkezi Yönetim Bütçesi Açısından Vergi Harcamalarındaki Değişimin Değerlendirilmesi: Dönemsel Bir Analiz”“, 7. International Congress on Current Debates in Social Sciences, 2018, İstanbul, Uluslararası Sempozyumda Sunulan ve Özeti Yayınlanan Bildiri

6.24.  Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ,  “Evaluation of the Changes in Tax Expenditures in terms of Central Government Budget in Turkey: A Periodic Analysis”, “Current Debates In Public Finance & Public Administration”, 2018, IJOPEC Publication, Uluslararası Kitap Bölümü.

6.25. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ, Prof.Dr. Kamil TÜĞEN,  “Türkiye’de Bütçe Açıklarının Nedenleri ve Finansman Yöntemleri: Dönemsel Bir Değerlendirme“,Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:16, Sayı:2, 2018, Araştırma Makale, Uluslararası İndeksli Hakemli Dergi.

6.26. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ, “Kamu Açıklarının Finansmanının Sürdürülebilirliği: Teorik Bir Değerlendirme” International Conference on Empirical Economics and Social Sciences (ICEESS’18), 2018, Bandırma, Uluslararası Sempozyumda Sunulan ve Tam Metni Yayınlanan Bildiri

6.27. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ, “Türkiye’de Bütçe Açıkları ve Cari Açık Arasındaki İlişkinin Analizi: 1960-2016 Dönemi”, “Modern Dönemde Eğitim, İktisat ve Güzel Sanatlar”, Berikan Yayınevi,  2018, Uluslararası Kitap Bölümü.

6.28. Dr. Öğr. Üyesi Oktay KIZILKAYA, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ,  Dr. Öğr. Üyesi Selim DEMEZ, Türkiye’de Büyükşehir Belediyelerinde Flypaper (Sinek Kağıdı) Etkisi: Yapay Sinir Ağları ve Eşbütünleşme Analizi, Maliye Dergisi, Sayı:174, 2018, Araştırma Makale, Uluslararası İndeksli Hakemli Dergi.

6.29. Prof.Dr. Kamil TÜĞEN, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ, “Türkiye’de Bütçe Açıklarının Sürdürülebilirliğinde İç Borçlanmanın Rolü: Dönemsel Bir Analiz”, Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Cilt:25, Sayı:2, Araştırma Makale, 2018, Uluslararası İndeksli Hakemli Dergi.

6.30. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ, Öğr.Gör. Fatma KIZILKAYA, “Türkiye’de Dış Borçların Sürdürülebilirliği: Fourier Yaklaşımı ile Bir Uygulama“, “Türkiye’de Güncel Mali Sorunlar”, İKSAD Yayınevi, Uluslararası Kitap İçi Bölüm, 2018,

6.31. Öğr.Gör. Fatma KIZILKAYA, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ, “Türkiye’de Vergi Gelirleri – Ekonomik Büyüme İlişkisi: Dönemsel Bir Analiz“, “Türkiye’de Güncel Mali Sorunlar”, İKSAD Yayınevi, Uluslararası Kitap İçi Bölüm, 2018.

6.32. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ, “İslam İşbirliği Teşkilatının Ekonomik Ve Mali Faaliyetleri Üzerine Bir Değerlendirme”, Uluslararası Sosyo-Ekonomik Araştırmaları ve Kalkınma Kongresi, Bitlis, Uluslararası Sempozyumda Sunulan ve Tam Metni Yayınlanan Bildiri, 2018.

6.33. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ, “Dünya Bankasının Finansman Politikaları Üzerine Bir Değerlendirme”, Uluslararası Sosyo-Ekonomik Araştırmaları ve Kalkınma Kongresi, Bitlis, Uluslararası Sempozyumda Sunulan ve Tam Metni Yayınlanan Bildiri, 2018.

6.34.  Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ, “Türkiye’de Bütçe Açıklarının Gelişimi Üzerine Dönemsel Bir Değerlendirme”, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Araştırma Makale, Uluslararası İndeksli Hakemli Dergi, 2018.

6.35. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ, “Türkiye’de Belediyelerde İç Borçlanmanın Gelişimi Üzerine Dönemsel Bir Değerlendirme”, 3. Uluslararası Kaoru İshikawa İşletme Bilimleri ve Ekonomi Kongresi”, Nevşehir, Uluslararası Sempozyumda Sunulan ve Tam Metni Yayınlanan Bildiri, 2018.

6.36. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ, “Türkiye’de Belediyelerde Dış Borçlanmanın Gelişimi Üzerine Dönemsel Bir Değerlendirme”, 3. Uluslararası Kaoru İshikawa İşletme Bilimleri ve Ekonomi Kongresi”, Nevşehir, Uluslararası Sempozyumda Sunulan ve Tam Metni Yayınlanan Bildiri, 2018.

6.37. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ, Öğr.Gör. Fatma KIZILKAYA, “Türkiye’de Dış Ticaret Açığının Sürdürülebilirliği Üzerine Bir Uygulama”, ICOAEF’18 IV. International Conference on Applied Economics and Finance & Extended With Social Sciences”, Kuşadası-Aydın, Uluslararası Sempozyumda Sunulan ve Tam Metni Yayınlanan Bildiri, 2018.

6.38. Öğr.Gör. Fatma KIZILKAYA, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ, “Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme Ilişkisi: NIC Ülkeleri Için Ampirik Bir Analiz”, ICOAEF’18 IV. International Conference on Applied Economics and Finance & Extended With Social Sciences”, Kuşadası-Aydın, Uluslararası Sempozyumda Sunulan ve Tam Metni Yayınlanan Bildiri, 2018.

6.39. Dr. Öğr. Üyesi Selim DEMEZ, Dr. Öğr. Üyesi Oktay Kızılkaya, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ, “Türkiye’de Finansal Gelişme ve Büyüme İlişkisi: Bootstrap Nedensellik Analizi”, ICOAEF’18 IV. International Conference on Applied Economics and Finance & Extended With Social Sciences”, Kuşadası-Aydın, Uluslararası Sempozyumda Sunulan ve Tam Metni Yayınlanan Bildiri, 2018.

6.40. Dr. Öğr. Üyesi Tunay ASLAN, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ, “Vergi ve Muhasebe Boyutlarıyla Servis Taşımacılığında Tevkifat Uygulamasına Yönelik Bir Değerlendirme”, I. Uluslararası Battalgazi Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Malatya, Uluslararası Sempozyumda Sunulan ve Tam Metni Yayınlanan Bildiri, 2018.

6.41.  Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ, Muhammet ÇELİK, “Yatırım Teşvikleri Nedir? Kavram ve Kapsamı Üzerine Bir Değerlendirme”, Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2018, Araştırma Makale, Uluslararası İndeksli Hakemli Dergi.

6.42.  Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ, Öğr.Gör. Fatma KIZILKAYA, “Türkiye’de Enflasyonun Bütçe Açığı Üzerine Etkisi: Eşbütünleşme Analizi”, Anadolu I. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Diyarbakır, Uluslararası Sempozyumda Sunulan ve Tam Metni  Yayınlanan Bildiri, 2018.

6.43. Öğr.Gör. Fatma KIZILKAYA, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ, “NIC Ülkelerinde İşsizlik Histerisi: Fourier Yaklaşımı”,Anadolu I. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Diyarbakır, Uluslararası Sempozyumda Sunulan ve Tam Metni Yayınlanan Bildiri, 2018.

6.44. Dr.Öğr.Üyesi Tunay ASLAN, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ, “Mahalli İdarelerde Borçlanma ve Muhasebe İşlemlerine Yönelik Bir Değerlendirme“, “Muhasebe ve Maliye Araştırmaları I”, Akademisyen Yayınevi, Uluslararası Kitap  İçi Bölüm, 2019.

6.45. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ, Dr. Öğr. Üyesi Tunay ASLAN, “Vergi ve Muhasebe Boyutlarıyla Ciro Primi Uygulamalarının Değerlendirilmesi”, 9. Uluslararası Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Uluslararası Sempozyumda Sunulan ve Tam Metni Yayınlanan Bildiri, 2019.

6.46. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ, Öğr.Gör. Fatma KIZILKAYA, “Türkiye’de Dış Ticaret Açığı Sürdürülebilir mi? Ekonometrik Bir Analiz”, Yaşar Üniversitesi Dergisi, Cilt 14, Özel Sayı, Araştırma Makale, Uluslararası İndeksli Hakemli Dergi,  Mart 2019.

6.47. Dr. Öğr.Üyesi Elma SATROVİC, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ, “Energy Consumption, Urbanization and Economic Growth Relationship: An Examination on OECD Countries”, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:11, Sayı:22, Araştırma Makale, Uluslararası İndeksli Hakemli Dergi, Nisan 2019.

6.48. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ,” Yeni Devir Alınan Firma İçin Ödenen Hava Parasının Vergi ve Muhasebe Boyutları İle Değerlendirilmesi”, 2. Uluslar arası Sosyal Bilimler ve İnovasyon Kongresi, Elazığ, Uluslararası Sempozyumda Sunulan ve Tam Metni Yayınlanan Bildiri, 2019.

6.49. Dr.Öğr.Üyesi Semih Serkant AKTUĞ, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ, Mahir Rashed Hama, “Evaluation of Foreign Direct Investments in Agricultural Sector in Northern Iraq”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Araştırma Makale, Uluslararası İndeksli Hakemli Dergi, Nisan 2019.

6.50. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ, Dr. Öğr. Üyesi Tunay ASLAN, “Vergi Denetiminde Etkinliğin Sağlanması Açısından Temel Finansal Tablolar Analizinin Rolü ve Önemi”, Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi, Şırnak,  Uluslararası Sempozyumda Sunulan ve Tam Metni Yayınlanan Bildiri, 2019.

6.51. “Küreselleşmenin Sosyoekonomik Boyutları”, Editörler: Dr.Öğr.Üyesi Ayşe ATILGAN YAŞA,  Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ, Gazi Kitabevi, Ankara, Uluslararası Yayınevi Tarafından Yayımlanmış  Kitap, Nisan 2019.

6.52. Öğr.Gör. Fatma KIZILKAYA, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ, “EnerjiTüketimi ve Ekonomik Büyüme: NIC Ülkeleri için Ekonometrik Bir Analiz”, Business and Economics Research Journal, Araştırma Makale, Uluslararası İndeksli Hakemli Dergi, Mayıs 2019.

6.53. Dr. Öğr. Üyesi Selim DEMEZ, Dr. Öğr. Üyesi Oktay Kızılkaya, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ,”Finansal Gelişme ve Büyüme İlişkisi: Türkiye için Bootstrap Nedensellik Analizi”, Business and Economics Research Journal, Araştırma Makale, Uluslararası İndeksli Hakemli Dergi, Mayıs 2019.

6.54. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ, Bilim Uzmanı Abdurrezzak ÇELİK, “19.Yüzyılın İkinci Yarısında Siirt Sancağının Mali Yapısı Üzerine Bir Değerlendirme”, ISPEC Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi, Siirt,  Uluslararası Sempozyumda Sunulan ve Tam Metni Yayınlanan Bildiri, 2019.

6.55.  Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ, Bilim Uzmanı Abdurrezzak ÇELİK, “19.Yüzyılın İkinci Yarısında Siirt Sancağında Tarım ve Hayvancılığın Gelişimi”, ISPEC Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi, Siirt,  Uluslararası Sempozyumda Sunulan ve Tam Metni Yayınlanan Bildiri, 2019.

6.56. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ, “Türk Vergi Sisteminde Zirai Kazançların Vergilendirilmesine Dair Bir Değerlendirme”, 3.GAP Sosyal Bilimler Kongresi, Adıyaman, Uluslararası Sempozyumda Sunulan ve Tam Metni Yayınlanan Bildiri, 2019.

6.57.  Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ, “Türkiye’de Ar&Ge ve İnovasyon Harcamalarının Gelişimi Üzerine Bir Değerlendirme”, 3.GAP Sosyal Bilimler Kongresi, Adıyaman, Uluslararası Sempozyumda Sunulan ve Tam Metni Yayınlanan Bildiri, 2019.

6.58. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ, “Türkiye’de ve OECD Ülkelerinde Vergi Yükünün Karşılaştırmalı Bir Değerlendirmesi”, Atlas 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Sivas, Uluslararası Sempozyumda Sunulan ve Tam Metni Yayınlanan Bildiri, 2019.

6.59. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ, “Türk Vergi Sisteminde Canlı Hayvanlara Yönelik Vergi Uygulamalarına İlişkin Bir Değerlendirme”, Atlas 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Sivas, Uluslararası Sempozyumda Sunulan ve Tam Metni Yayınlanan Bildiri, 2019.

  6.60. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ, Dr.Öğr.Üyesi Tunay ASLAN, “Vergi ve Muhasebe Boyutlarıyla Yenileme Fonu Uygulamasına Yönelik Bir Değerlendirme “, Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Araştırma Makale, Uluslararası İndeksli Hakemli Dergi, Temmuz 2019.

  6.61. Dr. Öğr. Üyesi Semih Serkant AKTUĞ, Remzi Faris AHMED, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ, “A Case Study Of Erbil Steel Company Workers in Terms of Non-Auditory Effects of Industrial Noise on Worker Productivity”, Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Araştırma Makale, Uluslararası İndeksli Hakemli Dergi, Temmuz 2019.

6.62. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ, Öğr.Gör. Fatma KIZILKAYA, “Bütçe Açığı ile Enflasyon İlişkisi: Türkiye Üzerine Bir Uygulama”, İktisadi Yenilik Dergisi, Araştırma Makale, Uluslararası İndeksli Hakemli Dergi, Temmuz 2019.

6.63. Muhammed ÇELİK, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ, “Türkiye’de Yatırım Teşviklerinde Ar-Ge ve İnovasyonun Yeri ve Önemi“, “İktisadi ve Sosyal Yönleriyle İnovasyon”, İKSAD Yayınevi, Uluslararası Kitap İçi Bölüm, 2019,

6.64. Prof.Dr. Arzdar KİRACI, Dr. Öğr. Üyesi Semih Serkant AKTUĞ,  Farhang Abdulkareem AQRAWI, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ,  “Analysis of the Relationship Between Inflation and Foreign Exchange Rates for the Northern Region of Iraq”, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, Araştırma Makale, Uluslararası İndeksli Hakemli Dergi, Temmuz 2019.

6.65.  Dr. Öğr. Üyesi Semih Serkant AKTUĞ,  Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ, Hawar Rafaat STAR, “The Impact of Oil Price on Economic Growth: An Investigation on Iraqi Economy”, Research Studies Anatolia Journal, Araştırma Makale, Uluslararası İndeksli Hakemli Dergi, Temmuz 2019.

 6.66. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ, Dr. Öğr. Üyesi Semih Serkant AKTUĞ,  Zavar Salah Ali ALI, “Evaluation of Relationship between Oil Revenues and Government Budget in Iraq: 2006-2016 Period “, Emerging Markets Journal, Araştırma Makale, Uluslararası İndeksli Hakemli Dergi, Ağustos 2019.

 6.67. Dr. Öğr. Üyesi Semih Serkant AKTUĞ, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ, Qahar Jabbar Shekha SHEKHA, “The Role of The Sustainable Industry in Job Creation: A Case Study in Erbil Province”, Al-Farabi International Journal on Social Sciences,Uluslararası İndeksli Hakemli Dergi, Ekim 2019.

6.68. Dr. Öğr. Üyesi Semih Serkant AKTUĞ, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ, Ali Sabri Taher TAHER, “Budget Policies and Economic Stability in Turkey: A Periodic Evaluation”, Bitlis Eren Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik İzdüşüm Dergisi,Uluslararası İndeksli Hakemli Dergi, Ekim 2019.

6.69. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ, “Türkiye’de İl Özel İdarelerinin Mali Yapısı Üzerine Dönemsel Bir Değerlendirme“, “Maliye ve Kamu Yönetimi Araştırmaları “, Editör: Volkan YURDADOĞ,  Akademisyen Yayınevi, Uluslararası Kitap İçi Bölüm, Ekim 2019.

 6.70. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ, “Türkiye’de Mahalli İdare Birliklerinin Mali Yapısı Üzerine Dönemsel Bir Değerlendirme“,”İktisadi ve Mali Analiz “, Editör: Dr.Öğr.Üyesi Özlem ÜLGER,  İKSAD Yayınevi, Uluslararası Kitap İçi Bölüm, Ekim 2019.

7. Projeler

1. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ, Arş.Gör. Burak ÖKDE, “Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde Kaçakçılık Faaliyetleri ve Vergi Kaybı”, Üniversite Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Projesi (BAP), 2017.Yürütücü.

2. Dr.Öğr.Üyesi Mehmet DAĞ, Dr. Öğr. Üyesi Oktay KIZILKAYA, Dr. Öğr. Üyesi Selim DEMEZ, Kalkınmaya Yönelik Dış Yardımların Samaritan Çıkmazı Bağlamında Değerlendirilmesi: Ampirik Bir Analiz, Üniversite Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Projesi (BAP), 2018.Yürütücü.

3. Dr. Öğr. Üyesi Oktay KIZILKAYA, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ, Dr. Öğr. Üyesi Selim DEMEZ, Türkiye’de Büyükşehir Belediyelerinde Flypaper (Sinek Kağıdı) Etkisi: Yapay Sinir Ağları ve Eşbütünleşme Analizi, Üniversite Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Projesi (BAP), 2018.Araştırmacı.

4. Prof.Dr.Arzdar KİRACI, Dr.Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ, Dr.Öğr. Üyesi Semih Serkant AKTUĞ, “Üniversite Personeline Yönelik Bilanço Okuma Teknikleri ve Finansal Verileri Değerlendirme Eğitimi”, Dicle Kalkınma Ajansı Teknik Destek Projesi.2019. Koordinatör.

 

8. İlgi Alanları: Devlet Bütçesi, Devlet Borçları, Kamu Ekonomisi, Uluslararası Mali Kuruluşlar